ANBI

Foundation 4 Life heeft de ANBI-status gekregen. Giften aan de school zijn dus van de belasting aftrekbaar.

 • Gegevens Foundation 4 Life met betrekking tot ANBI

  Wat is ANBI?   

  De Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is in het kader van de belastingheffing in Koninkrijk der Nederlanden gedefinieerd in artikel 2 lid 3 en 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen:

  1. Een algemeen nut beogende instelling is:

  a. een instelling – niet zijnde een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een ander lichaam waarin bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden uitgegeven – die:

  1. uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt;

  2. voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden;

  3. gevestigd is in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat, en

  4. door de daartoe bevoegde inspecteur als zodanig is aangemerkt;

  b. een niet in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat gevestigde, door Onze Minister als zodanig aangemerkte instelling indien en zolang zij voldoet aan de door hem te stellen voorwaarden.

  2. Publiekrechtelijke lichamen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn algemeen nut beogende instellingen.

  Sinds 2012 bestaat er ook de culturele Algemeen Nut Beogende Instelling ('culturele ANBI'). Dit is een ANBI die zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend richt op cultuur. Alleen bij een 'culturele ANBI' kunnen haar donateurs gebruik maken van de multiplier in de giftenaftrek van artikel 6.39a Wet IB 2001 en artikel 16, lid 3 Wet Vpb 1969. Daarnaast kan de 'culturele ANBI' zelf gebruik maken van de bestedingsreserve van artikel 12 Wet Vpb 1969.

 • Gegevens Foundation 4 Life mbt ANBI

  Statutaire naam instelling: Trainingsschool Foundation 4 Life

  Statutaire zetel: Ermelo

  Oprichtingsdatum: 21 december 2007

  KvK Veluwe Twente: 08167386

  RSIN/fiscaal nummer: 8188.14.500.B01

  Postadres: Duynenberg 6, 3853 EM Ermelo

  Bezoekadres: Camping de Kriemelberg, drieërweg 104, 3852 MC Ermelo

  Bankrekeningnummer: NL28ABNA0434251305

  Telefoonnummer: 06-51791457

  Website: www.foundation4life.nl

 • Bestuur Bijbelschool Foundation 4 Life

  Voorzitter: Sander Wuister

  Secretaris: Hanneke Hordijk

  Penningmeester: Erik Groenenberg

  Algemeen Lid: Alexander van de Velde

  Algemeen Lid: Rob Maarseveen

 • Doelstelling Foundation 4 Life

  Statutaire doelstellingen:

  a. Het onderwijzen van jongeren

  b. karaktervorming, alsmede het ontwikkelen van sterk en gezond leiderschap van deze jongeren die van maandag tot vrijdag intern verblijven op de trainingsschool

  c. Het organiseren en faciliteren van Christelijke evenementen 

  d. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

  In de praktijk zijn we momenteel vooral actief met punt a en b.

 • Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

  De uitgeoefende activiteiten worden omschreven op deze website onder de knoppen 'school' en 'missie en visie'. 

 • Beloningsbeleid en financiĆ«le verantwoording

   

  Foundation 4 Life is een organisatie zonder winstoogmerk

  Foundation 4 Life keert geen gelden uit aan het bestuur voor verrichte werkzaamheden t.b.v. de stichting. 

  Stichting Foundation 4 Life kent betaalde werknemers en vrijwilligers. Betaalde werknemers worden betaald conform non-profit norm. Vrijwilligers worden vergoed tot de maximale toegestane vrijwilligersvergoeding mits dit mogelijk is en geaccordeerd door het bestuur.

  De directie legt ieder half jaar verantwoording af voor de besteding van de gelden aan het bestuur. De jaarrekening wordt gemaakt door een extern accountantsburo, Groen Finance. Een exemplaar van dit financiële jaarverslag is op te vragen via info@foundation4life.nl. 

Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands.